تفاوت بین انواع SCSI Controller  ها در Vsphere یکی ازمراحل ساخت ماشین ...