در تعریف NIST (انستیتوی ملی استانداردها و فناوری‌ها) مدل‌های استقرار ابر ...

معماری رایانش ابری وقتی از رایانش ابری به صورت یک ابر ...