خوشبختانه خرداد امسال موقعیتی پیش آمد تا در کنار دوستان و ...