در تعریف NIST (انستیتوی ملی استانداردها و فناوری‌ها) مدل‌های استقرار ابر ...

معماری رایانش ابری وقتی از رایانش ابری به صورت یک ابر ...

رایانش ابری Cloud Computing رایانش  ابری  چیست؟ رایانش ابری مدلی رایانه ای ...