Keepalived یک نرم افزار routing  است که با هدف دستیابی به ...

RAID مخفف کلمات Redundant Array of Inexpensive disks یا آرایه ای ...

Bash  و  bash script کلماتی کاربردی در دنیای لینوکس میباشند که ...

پشتیبان گیری از مجوز های دسترسی در لینوکس (File permissions) مدت ...

File attributes   یکی از راه های محافظت از فایل ها و ...

تعطیلات عید فرصت مناسبی است برای دور شدن از تنش ها ...

در پست قبلی در خصوص bonding در CentOS و مزایای آن و ...

systemd systemd   یک System Manager  می باشد که در ابتدای بوت ...

Ethernet Channel Bonding یا NIC Teaming امکان استفاده از دو یا چند ...

در این آموزش  نحوه راه اندازی Authoritative only DNS  را با ...