bonding
bonding

آموزش ایجاد channel bonding در ubuntu

در پست قبلی در خصوص bonding در CentOS و مزایای آن و همچنین مود روش های آن توضیح داده شد. در این پست نحوه پیکربندی bonding  در ubuntu  را بررسی خواهیم کرد.

نصب Package  مورد نیاز

به وسیله دستور زیر پکیج مورد نیاز برای انجام bonding  را نصب می نمائیم.

sudo apt-get install ifenslave
پیکربندی اینترفیس ها
Step 1: Ensure kernel support

قبل از همه چیز باید مطمئن شد که ماژول مربوطه موجود و در حال فعالیت می باشد.

فایل زیر را باز کرده و نام  ماژول  bonding  را به آن اضافه نمایید تا در هنگام بوت، این ماژول نیز شروع به کار نماید.

sudo vi /etc/modules

 

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

loop
bonding

 

پیکربندی کارت های شبکه

در ابتدا نیاز است تا سرویس Network  را  Stop  کنیم

sudo stop networking

سپس  ماژول bonding  را لود می کنیم.

sudo modprobe bonding

حال می تواینم کارت های شکبه ای که میخواهیم با یکدیگر bond  شوند را پیکربندی نمائیم. با دستور زیر فایل پیکربندی کارت هایشبکه را باز می نمایئم.

 sudo vi /etc/network/interfaces

به عنوان نمونه در اینجا ما قصد داریم تا از کارت های شبکه eth0  و eth1  به عنوان Slave برای bond0  استفاده نمائیم. مود انخاب شده برای Bond  نیز active-backup خواهد بود. و اینترفیس primary  ینز eth0 انتخاب خواهد شد.

# eth0 
auto eth0
iface eth0 inet manual
  bond-master bond0
  bond-primary eth0

# eth1
auto eth1
iface eth1 inet manual
  bond-master bond0

# bond0 ##### is the bonding NIC and can be used like any other normal NIC.####

auto bond0
iface bond0 inet static
  address 192.168.1.10
  gateway 192.168.1.1
  netmask 255.255.255.0
  bond-mode active-backup
  bond-miimon 100
  bond-slaves none

در مثال زیر نیز eth0  و eth1  به صورت LACP  و از طریق استاندارد 802.3ad با یکدیگر bond  شده اند.

# eth0
auto eth0
iface eth0 inet manual
  bond-master bond0

# eth1 
auto eth1
iface eth1 inet manual
  bond-master bond0

# bond0 #### is the bonded NIC and can be used like any other normal NIC. ####
auto bond0
iface bond0 inet static
  address 192.168.1.10
  gateway 192.168.1.1
  netmask 255.255.255.0

  # bond0 uses standard IEEE 802.3ad LACP bonding protocol
  bond-mode 4
  bond-miimon 100
  bond-lacp-rate 1
  bond-slaves eth0 eth1

در نهایت پس از انجام تنظیمات سرویس network  را راه اندازی می کنیم.

sudo start networking
چک کردن اینترفیس bonding

اطلاعات مربوط به اینترفیس های bond  در مسیر /proc/net/bonding/ قابل مشاهده است. به عنوان نمونه برای بررسی وضعیت bond0  به صورت زیر عمل میکنیم.

# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.5.0 (November 4, 2008)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer2 (0)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: fast
Aggregator selection policy (ad_select): stable
bond bond0 has no active aggregator

Slave Interface: eth1
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:f5:b7:11
Aggregator ID: N/A

Slave Interface: eth2
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:f5:b7:1b
Aggregator ID: N/A

در صورتی که نیاز داشتید تا اینترفیس bond  را قطع و وصل نمائید نیز می توانید از دستورات زیر استفاده نمائید.

ifup bond0
ifdown bond0

روش های Bonding و پارامتر های قابل استفاده در آن

روش های bonding و همچنین پارامتر های قابل استفاده در آن  پست قبل تشریح شده اند که جهت مطالعه توضیحات آنها می توانید به لینک زیر مراجعه نماپید. در اینجا صرفا به نام بردن مود های موجود بسنده می گردد.

(آموزش پیکربندی channel bonding در CentOS)

Mode 0

(balance-rr)

Mode 1

(active-backup)

Mode 2

(balance-xor)

Mode 3

(broadcast)

Mode 4

(802.3ad)

Mode 5

(balance-tlb)

Mode 6

(balance-alb)

 

امیدوارم مفید واقع شده باشد.

حامد
اشتراک دانش رو دوست دارم برای همین سعی میکنم مطالب آموزشی ای تهیه شده دارای جزئیات خوب و به صورت کامل تهیه بشوند.استفاده از مطالب این سایت در هر جایی بلا مانع می باشد. اما ذکر منبع رفتاری حرفه ای و اخلاقی خواهد بود. من را از نظرات خود مطلع سازید. و اگر میخواهید در مورد من بیشتر بدانید سری به صفحه "در باره من" بزنید.