“آشنایی با رایانش ابری (قسمت سوم)

در تعریف NIST (انستیتوی ملی استانداردها و فناوری‌ها) مدل‌های استقرار ابر به چهار صورت زیر است:
 • ابر عمومی
 • ابر گروهی
 • ابر خصوصی
 • ابر آمیخته یا هیبریدی (Hybrid)

ابر عمومی

ابر عمومی یا ابر خارجی توصیف کنده رایانش ابری در معنای اصلی و سنتی آن است ایـن نـوع به صورت Shared Cloud میباشد .این نوع ابر تحت عنوان hosted cloud (ابر میزبانی) نیز شناخته می شود. سرویس ها به صورت دینامیک و از طریق اینترنت و در واحدهی کوچـک از یـک عرضـه کنده شخص ثالث تدارک داده می شوند و عرضه کنده منابع را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره میدهد و بر اساس مدل رایانش همگانی و مشابه صنعت برق و تلفن برای کاربران صورت حساب میفرستد. این ابری برای استفاده همگانی تعبیه شده و جایگزین یک گروه صنعتی بزرگ که مالک آن یک سازمان فروشنده ی سرویس های ابری می­باشد. مثل سرویسهـایی کـه در سـطح اینترنـت هستند بدون کنترل زیاد روی زیر ساختار .ابرهای عمومی بطور کلی ارزان هستند و ممکن است برای تست و گسترش محصولات جدید یک شرکت ارائه شوند. کاربران شخصی، شـرکت هـا و … مـی توانند به آن دسترسی پیـدا کنـد .

Public Cloud

ابر گروهی

ابر گروهی در جایی به وجود میآید که چندین سازمان نیازهای یکسان دارند و بـه دنبـال ایـن هستند که با به اشتراک گذاردن زیرساخت از مزایای رایانش ابری بهـره منـد گردنـد. بـه دلیـل اینکـه هزینه ها بین کاربران کمتری نسبت به ابرهای عمومی تقسیم میشود، این گزینه گرانتر از ابر عمـومی است اما میزان بیشتری از محرمانگی، امنیت و سازگاری با سیاست ها را یه همراه می آورد به عبارتی یک ابر انجمنی است.

Community Cloud

ابر خصوصی

ابرهای خصوصی را می­تواند internal cloud یا ابر داخلی نام گذاری کرد البته (enterprise cloud هم نام گذاری میشود). ابر خصوصی یک سری فعالیتها و عملکرد ها را مثل یک سرویس ارائه میدهند اما این ابرها در سطح اینترانت یا دیتاسنتر یک شرکت گسترش داده میشوند .یک محصول یا سرویس خصوصی برای یک شرکت یا ارگان با امنیتی پیشرفته و بالا همراه با سلوشن های fault tolerant که قابلیت تحمل پذیری مقابل خطا در سیستم بالا میرود ارائه می­شود که این موارد درابرهای عمومی وجود ندارد. ابر خصوصی یک زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجود آمده است. عامل  اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا میسازد، محل و شیوه نگهداری از سخت افزار زیرساختی ابر است. ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده سازی ابر (مانند سخت افزار، شبکه، سیستم عامل، نرم افزار) را فراهم می­سازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی میشود. اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکلات ایجاد و نگهداری را به همراه دارد. یک راه حل میانه برای دوری از مشکلات ابرهای خصوصی و در عین حال بهره مند شدن از مزایای ابرهای خصوصی، استفاده از ابر خصوصی مجازی است. ابر خصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای استفاده اختصاصی یک سازمان کنار گذارده میشود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی مجازی IPSec امکانپذیر است. (به عنوان نمونه می­توان از ابر خصوصی مجازی آمازون نام برد).

Private Cloud

ابرهیبریدی (hybrid cloud)

این نوع ابرها ترکیب ابرهای عمومی و خصوصی هستند قوانین و سیاست های شخصی شده بر فضای امنیتی و زیربنای سیستم حکم فرما خواهد بود .فعالیتها و وظایف برای یک ابر داخلی یا خارجی فرق خواهد داشت. یک ابر آمیخته متشکل از چندین ارائه دهنده داخلی و یا خارجی، گزینه مناسبی برای بیشتر مؤسسات تجاری می­باشد. با ترکیب چند سرویس ابر ،کاربران این امکان را می­یابند که انتقال به ابر عمومی را با دوری از مسائل و محدودیت های گذشته آسان تر سازند. در این مدل زیر ساخت ها و کامپیوترهایی که بر روی محیط ابری سوار شده اند می توانند از دو یا سه گروه شخصی یا گروهی و یا عمومی تشکیل شوند ولی هر محیطی برای خود مستقل خواهد بود و کاربران  امکان این را خواهد داشت تا با محیط های دیگر داده های خود را رد و بدل کند.

Hybrid Cloud

میان ابر ها

میان ابر ابری جهانی از ابرهای به هم پیوسته‌ است که از گسترش مفهوم اینترنت به عنوان شبکه شبکه‌ها نتیجه می‌شود. این واژه نخستین بار در سال ۲۰۰۷ توسط کوین کلی بکار رفت که نظر خود را اینگونه بیان کرد که  “ما سرانجام به میان ابر خواهیم رسید که ابر ابرهاست. این میان ابر ابعادی به اندازه یک ماشین متشکل از تمام سرورها و شرکت کننده‌های روی زمین است.” این واژه در سال ۲۰۰۹ مقبولیت عام یافت و همچنین برای توصیف مراکز داده آینده بکار رفته‌است.

انواع رایانش

در کنار رایانش ابری عباراتی از رایانش نیز مطرح هستند که در کنار اشاره به آنها توضیح مختصری از آنچه ویکی پدیا از این مدل ها ارائه کرده، داده خواهد شد.

رایانش خود مختار : سامانه های رایانه ای با قابلیت خودمدیریت طرحی ابتکاری اسـت کـه اولـین بـار توسـط IBM در سال 2001 آغاز شد. هدف نهایی آن سـاخت سیسـتم هـای رایانـه ای بـا قابلیـت خـود مدیریتی است تا بر پیچیدگی روز افزون مدیریت سیستمهای رایانشی غلبه کند و موانعی که بـر اثـر این پیچیدگی ها بر سر راه گسترش های آتی بوجود می آینـد را کـاهش دهنـد. بـه عبـارت دیگـر رایانش خود مختار اشاره به ویژگی های خودمدیریتی منابع رایانشی توزیع شده دارد. یـک سیسـتم خودمختار خودش با استفاده از سیاست های سطح بالا تصمیم گیری می کند؛ پیوسته وضـعیت خـود را بررسی و بهینه می­کند و خود را با شرایط در حال تغیر تطبیق می دهـد. چنانکـه در بسـیاری از رساله های علمی اشاره شده است یک چارچوب رایانش خود مختار را می توان به صورت ترکیبی از مولفه های خودمختار در تعامل با یکدیگر دانست. یک مولفه خود مختار را می توان ترکیبی از دو حلقه کنترل (محلی و سراسری)، حسگرها (برای نظارت بر خود) و تاثیرگذارها (بـرای تنظـیم خـود )، دانش و برنامه ریز/ تطبیق دهنده برای بهره برداری از سیاسـت هـا بـر پایـه آگـاهی از خـود و محیط دانست.

رایانه بزرگ

رایانه های قدرتمند توسط سازمان های بزرگ برای کاربردهای بحرانی بکار بـرده مـی شـوند .ایـن کاربردها نوعا شامل پردازش حجم زیاد داده میباشد. به طـور نمونـه مـی تـوان از سرشـماری، آمـار مصرف کنده و صنعت، برنامه­ریزی منابع سازمانی(ERP) و پردازش تراکنشهای مالی نام برد .

رایانش همگانی

عبارت است از بسـته بنـدی منـابع رایانشـی ماننـد منـابع محاسـباتی و دخیـره سـازی، در قالـب سرویس های قابل اندازه گیری، به گونه ای مشابه باصنایع همگانی آب، برق، تلفن و . اصل رایانش همگانی بسیار ساده است؛ هر شرکت هزینه انجام خدمات رایانشی خود را به شرکت دیگری میدهد. این خدمات ممکن است سخت افزار، فضای ذخیره سازی داده، استفاده از برنامه هـای کاربردی بخصوص یا دسترسی به توان پردازش رایانه ها باشد. همه این ها بـه نیـاز مشـتری و آنچـه رایانش همگانی رایه می­دهد، بستگی دارد.

مدل کارخواه- کارساز

به صورت گسترده به هر برنامه کاربردی توزیع یافته ای گفته میشود که بین ارائه دهنـده server و درخواست کنده client تمایز قایل می شود .یک ساختار رایانش توزیع شده است که وظـایف یـا حجم کار را بین سرویس دهنده ها که سرور نامیده میشوند، و سرویس گیرنـده هـا کـه client نامیـده می شوند، تقسیم می­کند.

 

رایانش ابری در بانکداری

باتوجه به اینکه تقریباً رایانش ابری در تمامی جوانب زندگی تأثیر گذار بوده و هست، در این قسمت به کاربرد آن در بانکداری می­پردازیم.

بانکداری و IaaS

شبکه تحویل محتوا یا CDN، غالباً برای سرویس­های تحت شبکه ­ای که در جغرافیای گسترده­ای ارائه می­شوند، عرضه شده و اهمیت می­یابند. در این گونه سرویس ها، فاصله جغرافیایی کاربر نهایی با میزبانی که از آن اطلاعات دریافت می­کند از لحاظ سرعت تبادل اطلاعات و همچنین محتوایی که قرار است به کاربر بومی در مکان­ ها(استان­ها و ایالات مختلف) ارائه شود حائز اهمیت است.

این سرویس روی بستری از خدمات IaaS رایانش ابری در مرکز داد­ه ­های محلی در مکان­های مختلف پیاده ­سازی می­شود، و با استفاده از الگوریتم­ های خاص به کاربر هر استان محتوای مناسب همان کاربر را با سرعت بالاتر ارائه می­کند.

این امکان می­تواند به خوبی مورد استفاده بانک ­هایی که خدمات اینترنتی ارائه می­کنند قرار بگیرد. به عنوان مثال کاربران هر استان می­توانند با اتصال به سایت بانک مربوطه همان استان محتوای سایت، از جمله تصاویر، تبلیغات و … را از میزبا­ن­های مستقر در همان استان دریافت کنند و همچنین ورود کاربران به کنترل پنل اینترنت بانک از طریق همین میزبان مستقر در استان صورت بگیرد و مدیریت نشست ­های هر کاربر توسط میزبان­های استانی صورت بگیرد و این میزبان مرکزی در ارتباط است. با اجرای این روش امنیت بیشتری نیز تأمین خواهد شد.

پیچیده ­ترین و پرهزینه ­ترین بحث نیز در رایانش ابری مدیریت منابع ذخیره­ سازی است. با توجه به شکل­ ها و مطالبی که در مورد زیرساخت به عنوان سرویس تا اینجا بیان شد به طور کلی در خدمات IaaS منابع به سه گروه پردازشی، شبکه­ ای و ذخیره­ سازی تقسیم می­شوند. منابع پردازشی در بانکداری بالاترین مصرف را دارند، پس از آن منابع شبکه ­ای و بعد از آن منابع ذخیره ­سازی هستند که نسبت به زمینه­ های دیگر کاربرد رایانش ابری در زمینه بانکداری مصرف کمتری دارند.

انتقال Core Banking به بستر رایانش ابری عمدتاً به معنی انتقال منابع پردازشی بانکداری به ابر است. چرا که اکثر بانک­ ها درحال استفاده از منابع شبکه ­ای در مقیاس­ های جغرافیایی گسترده(شهری، استانی و یا کشوری) هستند و در صورتی که بتوان از زیرساخت شبکه­ ای قدرتمندتر و سریع­تری مانند Fabric Ethernet استفاده کرد اتصال استان­ های دیگر به مرکز مشکل چندانی از لحاظ سرعت و تأخیر نخواهد داشت. اما با انتقال به بستر رایانش ابری می­توان از مزایای این فناوری استفاده کرد، چنانکه در مقدمه گفته شد کاهش هزینه خرید سخت­ افزار، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و انعطاف­ پذیری بالای سیستم از مزایای این فناوری است. به عنوان مثال، بانک­ ها در دوره­ های زمانی مشخصی بارِ پردازشی بالائی را تحمل می­کنند، روزهای اول ماه، روزهای آخر سال، برگزاری قرعه کشی­ ها از جمله این دوره­هاست.

با سیستم متداول هر بانک می­بایست پیش­بینی این دوره­ ها را از قبل انجام داده و متناسب با بالاترین بار پردازشی سخت ­افزار و Server خریداری کرده، نرم ­افزارهای لازم را روی این سرورها نصب کرده و در مدار قرار دهد تا در دوره ­هایی که بار پردازشی بالا می­رود قدرت تحمل این بار در بستر بانک وجود داشته باشد و کاربران متحمل کندی سرعت سرویس ­دهی و یا از کار افتادن سیستم نشوند.  اما با انتقال به بستر رایانش ابری نیاز به در اختیار داشتن تمام امکانات در تمام دوره ­ها نیست. با مجازی سازی میزبان­ ها در ابر می­توان قبل از شروع هر دوره­ای که با پردازشی بالا می­رود منابع پردازشی میزبان ­هایی که در آن دوره بار کمتری را تحمل می­کنند تعداد کافی CPU به میزبان ­هایی که قرار است زیر بار بروند اختصاص دهیم.

بانکداری و PaaS

کاربرد PaaS در بانکداری تأثیر به سزائی در میزان هزینه و اتلاف زمان در اعزام نیرو و آموزش نیرو در شعب دور از مرکز دارد. فرض کنید موقعیتی را که قرار است سیستم نرم­ افزاری جدیدی که در شعبه مرکزی گسترش داده و معرفی کرده ­اید، در شعبه­ های شهرستان­ ها به کار گرفته شود. نیازی دارید که برای هرکدام از شهرستان­ ها نیرو اعزام کنید تا این سیستم جدید را نصب و راه ­اندزای کرده و همچنین به متصدیان شعبه نحوه کار با آن را آموزش دهند. ولی با استفاده از خدمات PaaS رایانش ابری می­توانید این سیستم جدید را به صورت یک سکو (Platform) درآورده و برای هر کدام از شهرستان ­ها پیاده­ سازی نمایید. با برگزاری کلاس­ های آموزشی برای شعب دور از مرکز سیستم نرم­افزاری جدید آماده به کارگیری در آن شعب خواهد بود.

بانکداری و SaaS

در هر بانک تعداد قابل توجهی نرم افزار به کار گرفته می­شود که تمام این نرم­ افزارها با مقداری تغییر در کد و برنامه ­نویسی قابل انتقال بره بستر ابر هستند. هر بانک برای استفاده از این خدمات به سه جزء ضروری نیازمند است:

 • سخت افزار. میزبانی جهت نصب نرم­ افزار و همین­طور سخت افزارهای شبکه­ ای برای ارائه خدمات بر روی شبکه
 • مجوز نرم ­افزار. خریداری جواز و یا license نرم­ افزار از شرکت ارائه دهنده آن
 • پرسنل اجرائی. نیاز به کارشناسان کامپیوتری جهت نرم ­افزار بر روی میزبان، پیکربندی زیرساخت شبکه­ ای و درنهایت نگهداری آنها

در مدل ارائه SaaS دیگر بانک هزینه­ ای بابت موارد بالا پرداخت نخواهد کرد و هیچ­گونه نگرانی برای تهیه سخت افزار، پشتیبانی نرم­افزاری و پرسنل نگهداری خدمات و … نخواهد داشت. چرا که همه این موارد و مشتقات آن به عهده شعبه مرکزی که مسئولیت نگهداری از ابر را دارد خواهد بود. تنها نیازمندی هر شعبه برای برقراری دسترسی به خدمات داشتن یک مرورگر وب برای کارمندان، یک نام کاربری و یک رمز عبور است.

کاربرد و تأثیر رایانش ابری در تجارت الکترونیک

 • تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت ­های تجاری اعم از خرید، فروش و مبادله کالا، خدمات و اطلاعات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات می­باشد. به نحوی که فرصت ­های عادلانه و امنی را برای انجام آحاد جامعه فراهم نموده و بتواند در سطح تجارت کشور تأثیر گذار باشد(سند راهبردی فناوری اطلاعات)
 • صرفه­ ی اقتصادی رایانش ابری به دلیل پرداخت بر اساس میزان استفاده برای مصرف کننده و بازگشت سرمایه برای ارائه دهنده
 • بهبود زمان توسعه
 • کاهش زمان توسعه
 • کاهش زمان استقرار سرویس
 • کیفیت بالاتر و پیوستگی در کسب ­و کار
 • تبدیل هزینه ­های Capex و Opex
 • مدل پرداخت بر اساس میزان استفاده
 • حرکت به سمت رایانش سبز و بهره­ برداری بهینه ­تر از منابع انرژی
 • استفاده مؤثر تر از انرژی برای عملیات فناوری اطلاعات
 • کاهش هزینه ­های Opex مراکز داده
 • از طریق اتوماسیون و کاهش تعداد کارکنان
 • کاه هزینه ­ی برق مصرفی و غیره
 • امکان ایجاد بستر مناسب ارتباطی و پتانسیل بالای رونق اقتصادی با ارائه ­­ی نوآوری
 • کارآیی بهتر
 • بهبود کسب و کار و درآمدزایی در اثر عوامل مذکورcare

تأثیر و کاربرد رایانش ابری در بهداشت محیط

کاربرد رایانش ابری در حوزه بهداشت و درمان در شرف رشد است. اما نگرانی ­ها مربوط به قانون­گذاری، حریم شخصی، و امنیت، گزینش رایانش ابری را با کندی مواجه کرده است. بنا بر گزارش تحقیقی و پیش بینی مؤسسه مارکت استند مارکتز، با آن­که نگرانی ­ها مربوط به امنیت موجب عقب ­نشینی صنعت بهداشت و درمان از کاربرد گسترده­ ابرهای عمومی شده است، بازار کاربرد رایانش ابری در عرصه بهداشت، در مجموع تا سال 2017 به 4/5 میلیارد دلار خواهد رسید.

بنابراین گزارش که در تاریخ 2 ژوییه 2012 منتشر شد، در سال2011، چهاردرصد از صنعت بهداشت و درمان از رایانش ابری استفاده کرده است، اما این تعداد 5/20 درصد در سال افزایش خواهد یافت. این مؤسسه بازار فناوری ابری حوزه بهداشت را طی سال­ های 2012 تا 2017 پیش­بینی کرد. در بازار فناوری ابری حوزه بهداشت و درمان، هیچ ارائه کننده خدماتی، بیش از 5 درصد سهم ندارد. فروشندگان خدمات ابری حوزه بهداشت و درمان عبارت­اند از مؤسسات آگفا هلث­کر، کرکلاد، جی­ئی هلث کر، دلو …

مارکت استند مارکت، کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بهداشت را به دو بخش کلینیکی و غیرکلینیکی تقسیم کرد. کاربردهای کلینیکی شامل ثبت الکترونیکی اطلاعات بهداشتی(EHRs)، دستورات پزشک و نر م­افزارهای تصویربرداری و کاربرد داروست، حال آن­که کاربردهای غیرکلینیکی شامل مدیریت چرخه درآمد، صدر صورت­حساب بیماران و مدیریت امور بیمه ­ای است. بنابراین گزارش تحقیقی، تلاش برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ثبت شده الکترونیکی در میان تجهیزات واقع در نقاط مختلف جغرافیایی بدون استفاده از خدمات ابری ممکن است به تأخیر در درمان بیماران بیانجامد.

داده­ های بهداشتی الزامات خاط خود را دارند، مانند ایمنی، قابلیت اعتماد، قابلیت دسترسی برای کاربران مجاز، قابلیت ردگیری دسترسی، برگشت­ پذیری داده­ها و امکان نگهداری بلندمدت. در این گزارش آمده است که قوانینی چون راهنمای ثبت الکترونیکی اطلاعات بهداشتی استفاده از سیستم­ های ابر عمومی را که مؤسسه ­ی ثالثی، میزبان آن باشد، غیرمجاز می ­شمارد.

با این حال این گزارش نشان می­دهد که ابرهای خصوصی درون­ سازمانی و الگوهای تلفیقی روبه فزونی ­اند. نگرانی ­های مربوط به ایمنی و حریم شخصی و نیز نیاز به ردگیری داده ­ها گزینش خدمات ابری را برای حوزه بهداشت و درمان با کندی مواجه کرده است. تحقیق دیگری که سی­دی­دبیلو انجام داد، حاکی از آن بود که وجود نگرانی­ هایی در مورد امنیت و حریم شخصی مانع گزینش فناوری ابری برای خدمات بهداشتی و درمانی است. به گفته گرینسپون مشاور ارشد فناوری و تحول در مؤسسه دلوییت سنتر، با این همه مساله­ای که در حوزه بهداشت وجود دارد، گزینش فناوری­های جدیدی که موجب دغدغه­ ­های مربوط به امنیت و حریم خصوصی باشد و نتوانید به واسطه آن­ها داده­ هایتان را در همان محل که هستید، نگهداری کندی با کندی مواجه می­شود. به همین دلیل، ما هم به همان نوع مسائلی مواجه­ ایم که دیگر صنایع در مورد فناوری ابری با آن رو به رو بودند اما با کمی تأخیر نسبت به آن­ها. کریس ویت، رییس و یکی از بنیان گذاران شرکت ویک تکنالاجی سرویسز در مصاحبه­ ای در سال 2011 گفت از آن­جا که حوزه بهداشت و درمان باید تصاویر رادیولوژی را از طریق سیستم­های ارتباط و بایگانی تصاویر(PACs) ذخیزه و نگهداری کند، وجود فناوری ابری برای آن ضروری شده است.

به علاوه، بنابر گزارش کی­ال­ای­اس، 71 درصد از تأمین کنندگان خدمات بهداشت و درمان در شرف راه ­اندازی فناوری ابری بودند. این گزارش نشان می­داد که به رغم چنین آمار بالایی، بسیاری از تأمین کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی در مورد ماهیت رایانش ابری و چگونگی کاربرد آن در حوزه مربوط به خود اطلاع دقیقی نداشتند.

رایانش ابری در برنامه نویسی وب

برنامه­ نویسی وب، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. این روزها دیگر وقتی از برنامه ­نویسی وب صحبت می­کنیم، منظور فقط درست کردن یک وب­سایت نیست. امروز ما تولید کننده برنامه­ های تحت وب هستیم. به عنوان مثال در یاهو، جیمیل و لایو، اکانت داریم. می­توانیم برای ارتباط نرم افزارهای مسنجر هر یک از این سه سرویس را جداگانه روی سیستم عامل خود نصب کنیم، ولی راه بهتری هست؛ استفاده از سرویس­های مثل meebo که به کمکشان خیلی راحت می­شود. به اکانت­های مختلف دسترسی پیدا کرد. نمونه خوب دیگر desktop two هست. با جادوی ای­جکس و فلش در این سیستم ­عامل وبی می­توانید فایل­ هاییتان را آپلود کنید، موسیقی گوش کنید، ایمیل­ هایتان را بخوانید، چت کنید، وبلاگ بنویسید یا فیدهایتان را مرور کنید و … به این نمونه ­ها اضافه کنید ابزارهای آنلاین ویرایش و خلق تصاویر یا نرم­افزارهای وبی آفیس برای ساخت سندهای مختلف متنی یا ارائه ­ها و صفحه گسترده­ ها.

توسعه ایده سیستم ­عامل وبی نهایتا یه این منجر می­شود که سیستم ­عامل­ های دسکتاپی که امروز می­شناسیم به یک واسطه برای ارتباط با شبکه تبدیل شوند و کاربر بتواند تمام نیازهای خود را از طریق سیستم ­عامل وبی برطرف کند. کاهش پیچیدگی سیستم­عامل­ های دسکتاپ یک مزیت دیگر هم دارد؛ می­توان آن را روی هر وسیله ­ای نصب کرد. اگر کارکرد سیستم­ عامل دسکتاپ در حد ارتباط با شبکه کاهش پیدا کند می­توان هر وسیله ­ای را به شبکه متصل کرد.

این مساله همچنین می­تواند مدل رسانه­ ای فعلی را به کلی دگرگون کند. در واقع یک شبکه تلویزیونی می­تواند برنامه ­های خود را به شکل یک ویدئو بلاگ 24 ساعته روی سیستم ­عامل وبی شما پخش کند(که هر کاربر متصل امکان تعامل مستقیم با محتوا را داشته باشد) و تلویزیون شما به عنوان وسیله­ ای که قابلیت اتصال به شبکه را دارد، آن برنامه ­ها را دریافت کند و نمایش بدهد. جستجو پذیری چالش بزرگ سیستم­ عامل وبی است، در یک سیستم ­عامل وبی شما می­توانید هر محتوایی اعم از متن، ویدئو، تصویر، لینک و … را به اشتراک بگذارید. یک نمونه خوب فعلی سرویس wixi است.

 

 

مطالب مرتبط

آشنایی با رایانش ابری (قسمت دوم)

آشنایی با رایانش ابری (قسمت اول)

حامد
اشتراک دانش رو دوست دارم برای همین سعی میکنم مطالب آموزشی ای تهیه شده دارای جزئیات خوب و به صورت کامل تهیه بشوند.استفاده از مطالب این سایت در هر جایی بلا مانع می باشد. اما ذکر منبع رفتاری حرفه ای و اخلاقی خواهد بود. من را از نظرات خود مطلع سازید. و اگر میخواهید در مورد من بیشتر بدانید سری به صفحه "در باره من" بزنید.